Zwiększamy

zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Kompleksowa rehabilitacja, w tym efektywna aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych od wielu lat jest sporym wyzwaniem dla polityki społecznej kraju. Pracownicy niepełnosprawni nadal są rzadkością w polskich firmach pomimo, iż liczne programy i inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych mają na celu zwiększenie wskaźnika zatrudnienia tej grupy społecznej. Jednak można zauważyć, że ten cel wciąż nie został osiągnięty, a podejmowane działania nie przynoszą zadowalających efektów.

Głównym celem naszej firmy jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Nasze działania kierujemy do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz do pracodawców. Pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy oraz przeprowadzeniu całego procesu rekrutacji, włączając w to zebranie potrzebnej dokumentacji i załatwienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Pracodawcom i kandydatom zapewniamy pomoc na każdym etapie rekrutacji osób niepełnosprawnych i po podjęciu zatrudnienia. Przedstawiamy także liczne korzyści płynące z zatrudnienia osób z orzeczeniem i pomagamy w ich uzyskaniu. Obniżenie wpłaty na PFRON to tylko jedna z opcji szerokiego wachlarza możliwości dostępnych dla pracodawcy.

pracownicy niepełnosprawni

Strefa dla osób z niepełnosprawnością

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i szukasz pracy? Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dowiedz się więcej i sprawdź aktualnie dostępne oferty pracy dla osób niepełnosprawnych.

Strefa dla pracodawców osób z orzeczeniem

Wspieramy pracodawców w znalezieniu oraz zatrudnianiu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oferujemy pomoc na każdym etapie, począwszy od audytu możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przez rekrutacją aż po formalności związane z zatrudnieniem.

14

lat doświadczenia w

zatrudnianiu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pracownicy niepełnosprawni to nasza specjalizacja

Pracownicy niepełnosprawni – szczegółowe dane

Dane zawarte w raporcie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku wskazują, iż osoby niepełnosprawne stanowią 14,3% ogółu społeczeństwa, co stanowi 5,457 mln osób. Z kolei rezultaty Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przedstawiają nieznaczny wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W porównaniu do roku 2018 w ubiegłym roku współczynnik wzrósł o 0,5 pkt. proc. i wynosił 28,8%. Zestawiając ten wynik z badaniem z 2015 roku można zaobserwować wzrost współczynnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych o 2,9 pkt. proc.

W 2017 roku liczba osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia wynosiła w Polsce 3,1 mln. Natomiast liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym obejmowała 1,68 mln osób, czyli 7,7% wszystkich Polaków w tym wieku. Patrząc na współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z 2017 roku to stanowił on 28,9%. Dalej wskaźnik zatrudnienia osiągnął wartość 26,3%, zaś stopa bezrobocia wynosiła 9,3%.

Spoglądając na dane statystyczne z lat pomiędzy 2008 a 2017 rokiem, to współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zwiększył się o 4,7 pkt proc., z kolei wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 5,2 pkt proc., a stopa bezrobocia uległa zmniejszeniu o 3,7 pkt proc.

Z drugiej strony wg danych z 2019 roku współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych w wieku produkcyjnym został odnotowany na poziomie 81,0%, natomiast wskaźnik zatrudnienia to 78,4%. Stopa bezrobocia osiągnęła wartość 3,4%. Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym dzieli aż 51,6 pkt. proc. a różnica między stopą bezrobocia obu tych grup stanowi 3,8 pkt. proc.

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Mimo wszystko jednak aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych nadal jest znacznie niższa niż aktywność zawodowa osób sprawnych.

Instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

„W tym miejscu warto powiedzieć o instrumentach wsparcia, które wspomagać mają zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a które funkcjonują na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ich głównym celem jest wyrównanie szans oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym znalezienia trwałego i satysfakcjonującego zatrudnienia a więc przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób na rynku pracy.

Instrumenty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dzielą się na adresowane bezpośrednio do tych osób jak i do pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających (bądź zainteresowanych) ich zatrudnieniem.

W pierwszym przypadku mówimy m.in. o możliwości podjęcia szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, bonu stażowego.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane założeniem własnej firmy (lub prowadzący już działalność gospodarczą mogą skorzystać ze wsparcia w postaci jednorazowych środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dofinansowanie (do 50 proc.) oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, czy refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Natomiast do instrumentów wspierających pracodawców zaliczyć przede wszystkim można miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności w kwocie odpowiednio:

 • 1.950 zł – dla pracownika ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1.200 zł – dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

kwoty te zwiększa się w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych o kwoty:

 • 1.200 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych z znacznym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3.150 zł),
 • 900 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2.100 zł),
 • 600 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1.050 zł).

Skorzystaj z kalkulatora dofinansowania PFRON aby obliczyć wysokość dofinansowania.

Inne firmy wsparcia to:

 • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika, a także kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy oraz zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego;
 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracownika pomagającego;
 • obniżenie lub zwolnienie ze składek na PFRON.”

 Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/niepelnosprawni-na-rynku-pracy

Leadership Forum na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Leadership Forum to forum pracodawców, których misją jest promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Działają w zakresie włączenia osób niepełnosprawnych do pracy w korporacjach i połączenia najlepszych kandydatów z najlepszymi pracodawcami.

Leadership Forum zapewnia uczestniczącym firmom nieograniczone, spersonalizowane i dostosowane do potrzeb wsparcie. Pomaga stworzyć kulturę organizacyjną pomagającą w integracji osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie tworzy, zrównoważoną strategię rekrutacyjną, pozwalającą na przyciąganie najlepszych kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uczestnictwo w Leadership Forum to świetna okazja do wspierania wschodzących talentów i jednocześnie pozyskiwanie najlepszych osób do pracy. To łączenie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością ze światem zawodowym. Uczestnictwo daje Twojej firmie dostęp do szerokiej gamy talentów, co zwiększa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Twojej firmie. Uczestnictwo w Leadership Forum może dodać wartość do wizerunku Twojej firmy jako pracodawcy, otwartej na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dołączenie do Leadership Forum łączy pracodawcę z kandydatami z orzeczeniem, oferując spotkania, konferencje i udostępniając najlepsze sprawdzone się praktyki.

{
Krzysztof Michałkiewicz PFRON

“Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami priorytetem w nowym roku”

Marlena Maląg Minister były prezes PFRON

“Musimy wspólnie podejmować działania, aby osób niepełnosprawnych na rynku pracy było coraz więcej”

"PFRON i rząd chcą zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych w Polsce"

Praca