Pracodawcy

osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Praca

korzyści zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

to obniżenie kosztów płacy!

Poznaj korzyści finansowe płynące z zatrudnienia

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zmniejszenie wpłaty na PFRON

Z miesięcznych wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, którzy w przeliczeniu na etaty osiągnęli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% w stosunku do całości zatrudnienia.

Wykorzystaj kalkulator PFRON aby obliczyć korzyści.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką może otrzymać pracodawca zależy od kilku czynników. W 2020 roku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3.150 zł .

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).

Zwrot kosztów na adaptację stanowisk pracy

Koszt wykonania niezbędnych usprawnień na stanowisku pracy nie może być przeszkodą w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością. Pracodawcy przysługuje dofinansowanie do 20-krotoności przeciętnego wynagrodzenia.

Pokrycie kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pokrycie kosztów płacy podczas stażu pracownika

Pracodawca, który przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej chce przygotować ją do pracy, może zaprosić ją na staż zawodowy. Wynagrodzenie, w formie stypendium stażowego sfinansuje urząd pracy.

Pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta pracownika niepełnosprawnego

Jeśli jest potrzeba, aby pracownik niepełnosprawny był wspierany na stanowisku pracy przez innego pracownika to jego wynagrodzenie może zostać dofinansowane.

Jak zatrudnić pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Obowiązki pracodawców względem osób niepełnosprawnych, tak jak w przypadku innych pracowników, reguluje Kodeks Pracy. Szczegółowe uprawnienia pracowników niepełnosprawnych określa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne regulacje opisujemy poniżej.

Czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Niedopuszczalne jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Wymiar czasu pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych nie ma zastosowania w dwóch przypadkach:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz prowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę; koszty takich badań ponosi pracodawca.

Dodatkowa przerwa w pracy dla pracownika niepełnosprawnego

Pracownikowi w ramach czasu pracy przysługuje dodatkowa przerwa wysokości 15 minut, przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Tak więc, osobie niepełnosprawnej przysługuje łącznie 30 minut przerwy w pracy (15 minut dla osoby niepełnosprawnej i 15 minut przysługujące przysługujące każdemu pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 godzin dziennie).

Dodatkowa urlop dla pracownika niepełnosprawnego

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do:

  • urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych, lub
  • urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy przysługujący z tytułu niepełnosprawności.

Zwolnienie ze świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia

Osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, jednak nie częściej niż raz w roku,
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Pracodawca może żądać udokumentowania wymienionych tu badań, zabiegów, napraw itp.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Łączny wymiar dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

pracodawcy osób niepełnosprawnych

Praca