Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Naszym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmach.
Poznańskie centrum aktywizacji osób niepełnosprawnych wspiera pracodawców w osiąganiu optymalnego wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem.

Współpracujemy z firmami na obszarach województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawskopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Najwięksi nasi Klienci zlokalizowaniu są w Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu i Opolu. Współpracujemy też z firmami w Lesznie, Gnieźnie, Brzegu i wielu innych miejscowościach.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych blue

Agencja pracy, której celem jest zwiększenie zatrudnienia pracowników z orzeczeniem

Prowadzimy agencję pracy. Naszą specjalizacją jest pozyskiwanie i zatrudnianie osób z orzeczeniem. Kojarzymy najlepszych kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością z pracodawcami. Pomagamy w znajdowaniu i zatrudnianiu pracowników z orzeczeniem.

Rekrutujemy pracowników niepełnosprawnych do pracy stacjonarnej oraz zdalnej. Wyszukujemy osoby do pracy w ochronie, do serwisu sprzątającego oraz do prac manualnych. Prowadzimy też projekty na stanowiska specjalistyczne. Znajdujemy osoby do pracy w księgowości, kadrach, w administracji lub dziale sprzedaży.

Niepełnosprawność wiąże się z ograniczeniami. Dużo projektów obejmuje świadczenie pracy zdalnej. Z sukcesem wyszukujemy osoby do telemarketingu lub marketingu internetowego. Projekty SEO to nasza pasja. Marketing internetowy daje szanse na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W agencjach SEO oraz w działach marketingu bezpośrednio u pracodawców kandydaci pracują na stanowiskach: copywriter, autor tekstów, e-commerce specjalist, web developer.

Strefa pracownika

Miejsce dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

Strefa pracownika

Strefa pracodawcy

Sprawdź, jak wiele możemy zrobić dla twojej firmy

Strefa pracodawcy
Zwiększamy zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zwiększamy zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Kompleksowa rehabilitacja, w tym efektywna aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych od wielu lat jest sporym wyzwaniem dla polityki społecznej kraju. Pracownicy niepełnosprawni nadal są rzadkością w polskich firmach. Uwzględniając nawet to, że liczne programy i inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych mają na celu zwiększenie wskaźnika zatrudnienia tej grupy społecznej. Jednak można zauważyć, że ten cel wciąż nie został osiągnięty, a podejmowane działania nie przynoszą zadowalających efektów.

Głównym celem naszej firmy jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Nasze działania kierujemy do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz do pracodawców. Pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy oraz przeprowadzeniu całego procesu rekrutacji. Kompletujemy i weryfikujemy dokumentację oraz dopełniamy wszelkie formalności związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Pracodawcom i kandydatom zapewniamy pomoc na każdym etapie rekrutacji osób niepełnosprawnych i po podjęciu zatrudnienia. Przedstawiamy także liczne korzyści płynące z zatrudnienia osób z orzeczeniem i pomagamy w ich pozyskaniu. Obniżenie wpłaty na PFRON to tylko jedna z wielu możliwości dostępnych dla pracodawcy.

Opinie o naszej skuteczności

Monika Sasinowska

Polecam, firma działa szybko i kompetentnie. Osoba koordynująca jest życzliwa, a zarazem rzeczowa w razie czego służącą pomocą. To usprawnia kontakt, jak i tworzy miłą atmosferę pracy.

Pzn Olkusz

Współpracuje z agencją już parę ładnych lat. Współpraca przebiega bardzo dobrze. Ja i moi koledzy i koleżanki jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy zorganizowanej przez Agencję.
Roman Klich

Patryk Kujawski

Wszystko super. Znaleźli mi niezłego pracownika, zarejestrowali moją firmę w PFRON, co miesiąc składają wnioski o dofinansowanie

Pracownicy niepełnosprawni to niewykorzystany potencjał na rynku pracy

Dane zawarte w raporcie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku wskazują, iż osoby niepełnosprawne stanowią 14,3% ogółu społeczeństwa, co stanowi 5,457 mln osób.

Rezultaty Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przedstawiają nieznaczny wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W porównaniu do roku 2018 w ubiegłym roku współczynnik wzrósł o 0,5 pkt proc. i wynosił 28,8%. Zestawiając ten wynik z badaniem z 2015 roku, można zaobserwować wzrost współczynnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych o 2,9 pkt proc.

W 2017 roku liczba osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia wynosiła w Polsce 3,1 mln. Natomiast liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym obejmowała 1,68 mln osób, czyli 7,7% wszystkich Polaków w tym wieku. Patrząc na współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z 2017 roku, to stanowił on 28,9%. Wskaźnik zatrudnienia osiągnął wartość 26,3%, stopa bezrobocia wynosiła zaś 9,3%.

Spoglądając na dane statystyczne z lat pomiędzy 2008 a 2017 rokiem, to współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zwiększył się o 4,7 pkt proc. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 5,2 pkt proc., a stopa bezrobocia uległa zmniejszeniu o 3,7 pkt proc.

Według danych z 2019 roku współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych w wieku produkcyjnym został odnotowany na poziomie 81,0%. Wskaźnik zatrudnienia to 78,4%. Stopa bezrobocia osiągnęła wartość 3,4%. Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym dzieli więc aż 51,6 pkt proc. a różnica między stopą bezrobocia obu tych grup stanowi 3,8 pkt proc.

W ciągu ostatnich lat można zauważyć poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Mimo wszystko jednak aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych nadal jest znacznie niższa niż aktywność zawodowa osób sprawnych. Dlatego robimy wszystko, aby zwiększyć zatrudnianie osób niepełnosprawnych w firmach.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, realizujemy najczęściej w takich firmach

Pracownicy niepełnosprawni to niewykorzystany potencjał na rynku pracy

Warto wspomnieć o narzędziach wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia określone zostały w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ich głównym celem jest wyrównywanie szans, tak aby osoby niepełnosprawne mogły znaleźć długoterminowe i satysfakcjonujące zatrudnienie. Celem jest eliminacja dyskryminacji tych osób na rynku pracy.

Narzędzia rozwoju kariery zawodowej osób niepełnosprawnych dzielą się na skierowane bezpośrednio do tych osób oraz skierowane do pracodawców i przedsiębiorców. Do tych, którzy zatrudniają lub są zainteresowani zatrudnieniem osoby z orzeczeniem.

W pierwszym przypadku mówimy o dostępie do szkoleń, stażu, przygotowaniu zawodowym osób dorosłych, pracy interwencyjnej, studiach podyplomowych. Innymi słowy, są to liczne prokety mające na celu podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych.

Do instrumentów wspierających pracodawców, zaliczyć przede wszystkim można miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokość dopłaty zależna jest od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. Kwoty kształtują się odpowiednio:

 • 1.950 zł – dla pracownika ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1.200 zł – dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wysokość dopłaty zwiększa się w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Zwiększenie wynosi:

 • 1.200 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3.150 zł),
 • 900 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2.100 zł),
 • 600 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1.050 zł).
Kalkulator dofinansowanie pfron

Skorzystaj z kalkulatora dofinansowania PFRON, aby obliczyć wysokość dopłaty z PFRON.

Kalkulator oblicza, ile zarabia osoba niepełnosprawna. Następnie automatycznie typuje wysokość dofinansowania z PFRON. Uwzględnia przy tym stopień niepełnosprawności pracownika oraz czy posiada on schorzenie specjalne. Schorzenie to upoważnia do zwiększonej kwoty dofinansowania. Ostatecznie wylicza koszt pracodawcy w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Uwzględnia przy tym kwotę dopłaty do pensji osoby z orzeczeniem. Idealne narzędzie do obliczenia nie tylko tego, ile zarabia osoba z orzeczeniem, ale też wskazuje, jak opłacalne jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Inne formy wsparcia dla firmy zatrudniającej osobę niepełnosprawną to:

 • Zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Refundacja kosztu doposażenia lub zakupu sprzętu ułatwiającego osobie niepełnosprawnej pracę, lub funkcjonowanie w miejscu pracy.
 • Refundacja za zakup urządzeń i technologii wspomagających lub urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego.
 • Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
 • Obniżenie lub zwolnienie ze składek na PFRON.

Korzyści dla pracodawców

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to szereg korzyści finansowych. Celem benefitów jest zachęta do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

2.500 zł

Minimalne obniżenie składki PFRON w związku z zatrudnieniem 1 osoby niepełnosprawnej

3.150 zł

Maksymalne miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.