wniosek PFRON
|

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2023?

Jak wynika z nowelizacji Ustawy o Rehabilitacji oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych wzrosło dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Nowe kwoty obowiązują już od stycznia 2023 roku.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, ile wyniosła podwyżka PFRON oraz jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać pomoc finansową.

Dofinansowanie wynagrodzeń – nowe kwoty w 2023 roku

Jeżeli zatrudniasz w swojej firmie pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności: (znacznym, umiarkowanym, lekkim), od stycznia 2023 roku możesz ubiegać się o większe dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Podwyższone kwoty są dostępne w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON. Składając więc wniosek w wersji elektronicznej, system sam uzupełni formularze wniosku o aktualne kwoty.

Ile wynosi dofinansowanie wynagrodzeń w 2023?

W 2023 roku dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wynosi odpowiednio:

 • znaczny stopień – 2400  zł, czyli podwyżka wyniosła 450 zł.
 • umiarkowany stopień – 1350 zł, czyli podwyżka wyniosła 150 zł.
 • lekki stopień niepełnosprawności – 500 zł, czyli podwyżka wyniosła 50 zł.

Dodatkowo w przypadku pracowników ze schorzeniem specjalnym przysługuje podwyższona kwota dofinansowania. Jest ona taka sama jak w latach ubiegłych. Oznacza to, że maksymalne kwoty, jakie możesz otrzymać, jako pracodawca osoby ze schorzeniem specjalnym, kształtują się następująco:

 • 3600 zł w przypadku pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym,
 • 2250 zł w przypadku pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym,
 • 1100 zł w przypadku pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym.

Porównanie wysokości wsparcia PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń 2022 i 2023

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2022Kwota dofinansowania PFRON 2023
lekki450 zł500 zł
umiarkowany1.200 zł1.350 zł
znaczny1.950 zł2.400 zł

Porównanie wysokości dofinansowania wynagrodzeń PFRON 2022 i 2023 w przypadku schorzeń i specjalnych

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2022Kwota dofinansowania PFRON 2023
lekki1.050 zł1.100 zł
umiarkowany2.100 zł2.250 zł
znaczny3.150 zł3.600 zł

Jakie było dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2022?

W 2020 miała miejsce ostatnia podwyżka dofinansowań z PFRON. W latach 2020 – 2022 dofinansowanie do pensji pracowników wynosiło:

 • znaczny stopień 1950 zł miesięcznie,
 • umiarkowany stopień 1200 zł miesięcznie,
 • lekki stopień niepełnosprawności 450 zł miesięcznie.

Dodatkowo dla pracowników ze schorzeniem specjalnym dofinansowanie przysługiwało w wyższej kwocie:

 • znaczny stopień to dodatkowe 1200 zł miesięcznie
 • umiarkowany stopień to dodatkowe 900 zł miesięcznie
 • lekki stopień to dodatkowe 600 zł miesięcznie.

Pod koniec roku 2022, wskutek nacisków środowiska pracodawców osób z orzeczeniem, pojawił się projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji, która podwyższyła te kwoty.

Dofinansowanie wynagrodzeń – kiedy otrzymasz maksymalną kwotę?

Podane wyżej kwoty oznaczają pełną, maksymalną do uzyskania pomoc finansową z PFRON. Możesz otrzymać ją wówczas, gdy spełnisz następujące warunki:

 1. Zatrudnisz pracownika niepełnosprawnego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli osoba niepełnosprawna będzie pracowała na nie pełen etat, to dofinansowanie jest proporcjonalnie niższe.
 2. Dofinansowanie wynagrodzeń nie może przekroczyć 75% poniesionych przez Ciebie wszystkich kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (gdy prowadzisz działalność gospodarczą) lub 90% kosztów płacy (gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej).
 3. Zależy również od wysokości, pozyskanych przez Ciebie z innych źródeł, pomocy finansowych na pokrycie tych kosztów płacy.
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w 2023

Główną część środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią wpłaty od pracodawców. Odprowadzają ją ci, którzy zatrudniają w swojej firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wymiarze 6%.

Dodatkowe środki pochodzą również z budżetu państwa. Do tej pory dotacje rządowe wynosiły do 30% środków przeznaczonych na ten cel. Od 2023 wprowadzona została sztywna wysokość dotacji i będzie wynosić równo 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania.

Oznacza to, że PFRON będzie dysponował większymi środkami finansowymi. Decyzja ta umożliwiła podniesienie kwot dofinansowań do wynagrodzeń. Wzrost wsparcia pracodawców w zakresie dotacji do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem ma na celu zapobiec utracie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Jak możesz ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń?

Będąc pracodawcą zatrudniającym pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, musisz spełnić określone warunki. Dają Ci one szansę, by otrzymać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń.

Pamiętaj o tym, że o pomoc finansową możesz ubiegać się tylko wtedy, gdy przy zatrudnieniu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, osiągniesz 6-cio procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskaźnik ten nie dotyczy mniejszych firm, które zatrudniają poniżej 25 pracowników.

Wskaźnik jest powiązany z obowiązkiem miesięcznej wpłaty PFRON. Reasumując, aby ubiegać się o dofinansowanie, musisz być zwolniony z obowiązkowej miesięcznej wpłaty PFRON.

Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością a dofinansowanie wynagrodzeń

Abyś mógł ubiegać się o pomoc finansową z PFRON, musisz zatrudnić osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy, które określa Kodeks Pracy. Oznacza to, że musisz zatrudnić ją na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Nie możesz ubiegać się o dofinansowanie, gdy pracownik niepełnosprawny otrzymał już prawo do emerytury i nie posiada znacznego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo dofinansowanie wynagrodzeń nie będzie Ci przysługiwać, gdy zawrzesz z osobą niepełnosprawną umowę cywilnoprawną, przykładowo umowę zlecenie lub o dzieło.

Potwierdzenie niepełnosprawności pracownika a dofinansowanie wynagrodzeń

Zatrudniając osobę niepełnosprawną i chcąc otrzymać pomoc finansową z PFRON, musisz dysponować dokumentem, który będzie potwierdzać w sposób formalny tę niepełnosprawność. Jest to orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które wydawane jest przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wystarczy kserokopia dokumentu.

Dopiero gdy pracownik przedstawi Ci swoje orzeczenie, możesz ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Najlepiej, gdy zrobi to najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Jeżeli wiesz, że rekrutujesz osobę z niepełnosprawnością, pozwoli Ci to wykazać efekt zachęty. Jest to kolejny warunek przy ubieganiu się o dofinansowanie PFRON.

orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności.

Efekt zachęty przy ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń

Efekt zachęty możesz wykazać dwiema metodami:

 • metodą ilościową. Polega ona na tym, że zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością spowodowało ogólny wzrost zatrudnienia w firmie. Pod uwagę brane jest ostatnie 12 miesięcy.
 • metodą jakościową. Polega ona na tym, że zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością jest związane z uzupełnieniem wakatu w wyniku zwolnienia innego pracownika.

Efekt zachęty ustalasz jeden raz. Liczy się od momentu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Trwa do momentu rozwiązania z nią umowy. Gaśnie również w momencie, gdy pracownik utraci status osoby niepełnosprawnej, czyli jego orzeczenie straci ważność.

Aby utrzymać efekt zachęty, musi przedstawić kolejne orzeczenie, które będzie dokumentować niepełnosprawność w sposób nieprzerwany.

Przekazywanie wynagrodzenia osobie niepełnosprawnej a dofinansowanie PFRON

Nie możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w gotówce, gdy ubiegasz się o jej dofinansowanie. Aby spełnić warunek PFRON, musisz jej pensje przelać na rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Środki możesz również przekazać na jej adres zamieszkania. W takiej sytuacji korzystasz wyłącznie z podmiotów uprawnionych do przekazywania pieniędzy.

Terminowość w ponoszeniu kosztów płacy przy ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń możesz złożyć dopiero po wypłacie wynagrodzenia osobie niepełnosprawnej. Nie może ono pochodzić ze środków publicznych. Dodatkowo, gdy ubiegasz się o dofinansowanie PFRON, musisz zadbać o to, by wypłacać wszystkie koszty płacy w określonym terminie. Nie mogą przekroczyć 14 dni od wyznaczonej daty.

Odprowadzając składki na ubezpieczenia społeczne, możliwe jest uchybienie terminu 14 dni. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wysokość zaległości nie przekracza 2% należnych składek.

Brak zaległości wobec PFRON-u przy ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń

W momencie ubiegania się o dofinansowanie PFRON nie możesz mieć zaległości wobec funduszu przekraczających 100 zł. Jeśli nie spełnisz tego warunku, Prezes PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty dofinansowania wynagrodzeń.

Na uregulowanie zobowiązań masz czas do 31 stycznia roku następnego, za który przysługuje Ci dofinansowanie. Decyzja jest cofnięta w momencie, gdy spłacisz zadłużenie. Jeżeli nie zrobisz tego do 31 stycznia roku następnego, Prezes PFRON wydaje decyzję o odmowie wypłaty dofinansowania.

Dofinansowanie wynagrodzeń – kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń wraz z załącznikami składasz do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy ten wniosek. Nowelizacja ustawy zwiększająca kwoty dofinansowania weszła w życie 23 stycznia 2023 roku. Wniosek o dofinansowanie PFRON w zwiększonej kwocie możesz składać już od lutego br. Oznacza to, że wyższe dofinansowanie otrzymasz już od okresu sprawozdawczego styczeń 2023.

Elektroniczny wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń w systemie SODiR

SODiR to elektroniczny System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON. Powstał w celu, aby ułatwić pracodawcom wszelkie formalności przy ubieganiu się o pomoc finansową. Dzięki niemu możesz złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń również w wersji elektronicznej. Wystarczy, że podczas rejestracji w ewidencji PFRON wybierzesz elektroniczną formę składania wniosku i otrzymasz pocztą login i hasło do logowania.

W systemie masz dostęp do wszystkich wcześniej składanych dokumentów, także tych składanych w wersji papierowej. Dzięki niemu w wygodny i szybki sposób wyślesz wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń oraz skontaktujesz się z Funduszem.

W systemie od lutego są już dostępne aktualne, podwyższone  kwoty dofinansowania. Uzupełniając druk Wn-D naliczą się automatycznie, gdy wpiszesz etat pracowników niepełnosprawnych w pozycjach: 21-44.

pfron wniosek o dofinansowanie
PFRON wniosek o dofinansowanie.

Jak skontaktować się z PFRON ubiegając się o dofinansowanie wynagrodzeń?

Chcąc skontaktować się z Funduszem możesz zrobić to poprzez system SODiR, wybierając zakładkę: „Korespondencja”.

Zrobisz to również, dzwoniąc na infolinię PFRON pod numerem telefonu: 22 581-84-10 (wewnętrzny: 1).
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Podsumowanie

W styczniu 2023 roku zostały podniesione kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zwiększona została również dotacja z budżetu państwa. Od tej pory będzie sztywno wynosić 30% środków przeznaczonych na realizacje programu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie wyślesz również w wersji elektronicznej poprzez system SODiR. Dzięki niemu skontaktujesz się również z Funduszem i załatwisz wszelkie formalności związane z pomocą finansową PFRON.


Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń z PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *