dofinansowanie wynagrodzeń pfron
|

Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą być równie efektywnymi pracownikami, jak ludzie sprawni. Często jednak choroba uniemożliwia wykonywanie niektórych zadań, dlatego trzeba dobrać stanowisko do możliwości. Pracodawcy nie zostają w tej sytuacji sami. Pomocne są dofinansowania PFRON do wynagrodzeń i inne dotacje, dzięki którym można zakupić sprzęt umożliwiający nowemu członkowi firmy pełnienie obowiązków i funkcjonowanie na terenie przedsiębiorstwa.

Artykuł „Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej” podpowiada, jakie korzyści może osiągnąć Przedsiębiorca zatrudniający pracowników z orzeczeniem.

Praca dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń ma służyć zwiększonemu zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, prowadząc działalność gospodarczą, zyskuje się środki na wprowadzenie koniecznych zmian i dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika. To powoduje, że koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej może się zwiększać. Wówczas dużym wsparciem jest dofinansowanie PFRON. Dodatek do kosztów płacy otrzymuje się jednak przez cały okres trwania umowy o pracę. Jego wysokość jest uzależniona od różnych czynników. Jednym z nich jest rodzaj schorzenia. Dopłaty należne są już na zatrudnionego z orzeczeniem lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Prostym narzędziem, które oblicza, ile pieniędzy dostanie firma za pracownika niepełnosprawnego, jest Kalkulator Dofinansowania PFRON.

Czy można pracować zdalnie? Praca dla niepełnosprawnych w domu

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego, trzeba umożliwić mu wykonywanie obowiązków. Niektóre choroby wymagają wielu uproszczeń. Te, które wiążą się z problemami z poruszaniem, sprawiają, że zmiany potrzebne są nie tylko na stanowisku pracy. Także cały teren firmy wymaga remontu, a dodatkowy kłopot stanowi dojazd. Na wszystko to jest jedno rozwiązanie — praca zdalna. Jest wygodna nie tylko w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności. Z takiego systemu korzystają też osoby posiadające orzeczenie o stopniu lekkim i umiarkowanym. Ogromnie ułatwia to łączenie pracy i życia z chorobą. Jednocześnie, pracując zdalnie, nie spada wydajność i efektywność, dlatego nie powinno to wpływać na wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego. Forma współpracy nie ma znaczenia przy obliczaniu dotacji. Koszt zatrudnienia pracownika jest bowiem jednakowy — minimalne wynagrodzenie i obowiązkowe składki nie ulegają zmianie.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem?

Wynagrodzenie brutto to informacja, która interesuje każdą zatrudnianą osobę. Dla niepełnosprawnych ma to znaczenie szczególnie wtedy, kiedy pobierają oni rentę. Wówczas zarobki mogą wpływać na wysokość tego świadczenia. Z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą najważniejsze są natomiast ogólne zasady przyznawania wynagrodzenia i całkowite koszty płacy osoby niepełnosprawnej. Istotne jest, aby pracownik z niepełnosprawnością miał wypłatę przyznawaną według tych samych zasad, co wszyscy inni zatrudnieni na takim stanowisku. Wartość ta jest zależna także od wymiaru etatu. Minimalne wynagrodzenie ustalane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i podlega cyklicznym zmianom. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin musi zarabiać taką część najniższej płacy, jaką część etatu ma wpisaną w umowie (np. za pół etatu dostaje połowę minimalnej stawki).

kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej
Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej

Wysokość wynagrodzenia w stosunku do czasu pracy

Oprócz wysokości wypłaty, ważny jest też czas pracy. Zależy on od stopnia niepełnosprawności pracownika. Lekki nie powoduje zmian w tym zakresie. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności praca musi zostać skrócona z 8 do 7 godzin dziennie (z 40 do 35 w tygodniu). Wyjątkiem są sytuacje, gdy na wniosek pracownika pozostaje to bez zmian. Krótszy wymiar czasu pracy nie zmienia miesięcznego wynagrodzenia i oznacza, że stawka minimalna za godzinę dla osoby z orzeczeniem jest wyższa. Fakt ten nie powinien powodować zaniżania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Z jakich elementów składa się wynagrodzenie pracownika?

Kiedy szukający pracy pyta o zarobki, to interesuje go wypłata, jaką dostanie na konto. Dodatkowe opłaty mają większe znaczenie dla pracodawcy. Na rzeczywisty koszt zatrudnienia pracownika składają się:

 • pensja netto — po odliczeniu podatków,
 • składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne — opłacana częściowo przez pracownika, a częściowo przez pracodawcę,
 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • składka na PPK (opcjonalnie, jeśli pracownik przystąpi do programu),
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Cztery ostatnie nie są wliczane do wysokości wypłaty. Te obowiązkowe składki pokrywa pracodawca. Oznacza to, że ponosi on większy koszt zatrudnienia pracownika, niż wynosi wynagrodzenie brutto. Wartość ta jest jedną z wyliczanych przez kalkulator wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą?

Równe traktowanie na rynku pracy zapewniać mają między innymi dotacje do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Pokrywając część kosztów ponoszonych przez pracodawcę, PFRON zachęca do zatrudniania ludzi z orzeczeniem. Biorąc pod uwagę, że łączne składki odprowadzane są zawsze takie same, przy jednakowej pensji brutto, to zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej można tylko zyskać. Kwota miesięcznego dofinansowania zmienia się proporcjonalnie do wysokości zarobków. Wpływ na nią ma też stopień niepełnosprawności. Dokładną wysokość dopłaty wyliczy kalkulator dofinansowań.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać dofinansowanie na pracownika?

Dopłaty do wynagrodzeń PFRON są przeznaczone dla Przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne na umowę o pracę. Samo podjęcie współpracy to jednak za mało. Aktywizacja niepełnosprawnych nie może odbywać się kosztem innych pracowników. Dotacja przysługuje więc jedynie tym pracodawcom, którzy:

 • nie mają zaległości w płaceniu składek na ZUS i PFRON,
 • wypłacają wynagrodzenie w terminie,
 • funkcjonują, jako Zakład Pracy Chronionej,
 • wykazują efekt zachęty.

Większe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 25 osób, muszą dodatkowo osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie przynajmniej 6%. Nie ma tu znaczenia, czy będą to pracownicy mający lekki stopień niepełnosprawności, czy też wyższy. Ważne jest natomiast, że wskaźnik przelicza się na ilość etatów, a nie osób. Firmy mające wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych są ponadto zwolnione z wpłat na PFRON.

Jak działa efekt zachęty?

Wykazanie efektu zachęty jest prawdopodobnie najtrudniejszym warunkiem do spełnienia. Są na to dwa sposoby:

 1. metoda ilościowa — zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej zwiększa się ilość etatów w danym miesiącu, w stosunku do zatrudnienia z tego okresu w roku poprzednim
 2. metoda jakościowa — osoba niepełnosprawna może zostać zatrudniona na miejsce innego pracownika, pod warunkiem że rozwiązanie umowy nastąpiło z jednego z tych powodów:
 3. przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,
 4. na mocy porozumienia stron,
 5. za wypowiedzeniem przez pracownika,
 6. z upływem terminu, na jaki została podpisana,
 7. z powodu przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Przyczynia się to do ochrony pracowników bez orzeczenia. Zatrudniając osobę niepełnosprawną, trzeba wykazać chęć uzupełnienia zespołu.

Od czego zależy wysokość dofinansowania wynagrodzeń

Ludzie prowadzący działalność gospodarczą chcą poznać wysokość dofinansowania do wynagrodzeń przed podpisaniem umowy. Przysługuje ono wszystkim Pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych, którzy spełniają omówione wcześniej warunki. Chcąc poznać wysokość dofinansowania, konieczna jest znajomość danych, jakie są uwzględniane przy dokonywaniu wyliczeń. Dotacja nie zależy od wymiaru etatu. W kalkulator dofinansowania PFRON wpisuje się:

 • wynagrodzenie brutto,
 • wysokość składki wypadkowej,
 • stopień niepełnosprawności pracownika,
 • występowanie schorzeń szczególnych.

Aplikacja pozwala zmieniać dane, dzięki czemu pracodawca może śledzić zmianę kosztów płacy w zależności od każdego czynnika.

Wyższe dofinansowanie PFRON — kiedy się należy?

Zwiększone wynagrodzenie brutto pracownika przyczynia się do wyższego dofinansowania. Jest ono też różne na każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną. Dzieje się tak, ponieważ kwota dofinansowania zależna jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności dotacja jest niższa niż w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź umiarkowanym. Miesięczne dofinansowanie zwiększa się też na pracowników ze schorzeniem szczególnym. Względy finansowe mają jednak niewielki wpływ na decyzje o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Ważniejsze jest to, czy będą oni zdolni do wykonywania obowiązków służbowych.

Wysokość dofinansowania a kody choroby

Informacja o chorobie jest jedną z najważniejszych, kiedy zatrudnia się osoby niepełnosprawne. Znaczenie ma nie tylko znaczny stopień niepełnosprawności, ale również powód, dla którego został przyznany. Znajomość symbolu przyczyny niepełnosprawności jest podstawą dla Pracodawcy, który ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dotacja jest wyższa, jeśli u pracownika występuje schorzenie specjalne. Do takich zaliczamy:

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (Kod: 12-C),
 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • epilepsję (06-E),
 • zaburzenia wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników dla jednego pracodawcy zależna jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz rodzajów ich chorób. Trzeba jednak pamiętać, że ludzie z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą pracować niemal wszędzie bez szczególnego wsparcia. Zatrudnienie pracownika o znacznym, a nawet umiarkowanym stopniu niepełnosprawności niesie ze sobą konieczność zmian w funkcjonowaniu firmy. Jednocześnie człowiek, u którego orzeczono chorobę psychiczną lub ma całościowe zaburzenia rozwojowe, może być tak samo efektywny, jak pozostali. Nie zasługuje więc na stygmatyzację.

Na co można otrzymać dotacje z PFRON?

Podejmując się zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić dostosowanie do jej potrzeb miejsca pracy. W wielu przypadkach nie jest to trudne. Tam, gdzie to potrzebne, PFRON może przyznać dofinansowanie do:

 • dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego Zakład Pracy Chronionej,
 • rehabilitacji zawodowej — szkoleń i kursów zwiększających kwalifikacje pracownika niepełnosprawnego,
 • adaptacji i wyposażenia stanowisk pracy,
 • zatrudnienia pracownika wspomagającego.

Te programy rozpatrywane są przede wszystkim na podstawie uzasadnienia podanego we wniosku. Kwota dofinansowania na pokrycie kosztów płacy należna jest bez względu na dodatkowe potrzeby pracownika niepełnosprawnego ze znacznym, lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kiedy można stracić dotacje z Pefronu?

Miesięczne dofinansowanie kosztów płacy nie jest przyznawane na stałe. Jeśli PFRON uzna, że któryś z warunków nie jest spełniany, może wstrzymać wypłatę świadczenia. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy nie zostanie przedłużona umowa pracownika niepełnosprawnego, co spowoduje spodek wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dopłata nie przysługuje też pracodawcy, który ma zaległości w opłacaniu składek od wynagrodzenia pracownika lub źle obliczył wysokość kosztów płacy w danym miesiącu, w szczególności potrącenie składki na ZUS. Ile będzie kosztowało wynagrodzenie pracownika i jaka przysługuje na niego kwota dofinansowania, wyliczy kalkulator wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

Ile czasu ma PFRON na wypłatę dofinansowania?

Ubiegając się o dopłatę do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, trzeba przestrzegać terminów wszystkich opłat. Nie można zalegać ze składkami na PFRON powyżej 100 zł, należy dokonać prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek i wypłacić wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w określonym w umowie terminie. Wniosek należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Po spełnieniu wszystkich wymagań można spodziewać się wypłacenia dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w terminie do 25 dni od chwili złożenia wniosku.

Dla kogo jest kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej?

Z narzędzia tego korzystają przede wszystkim Pracodawcy, chcący zatrudniać ludzi o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Aplikacja szybko i na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów wyliczy wysokość dotacji oraz wypłatę netto i łączne koszty płacy pracownika.

Kalkulatora dofinansowania PFRON używają Ci, którzy chcą wiedzieć, ile można zyskać na zatrudnianiu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wystarczy znać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego i wiedzieć, czy na orzeczenie o lekkim, znacznym, czy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dopłaty to nie jedyna wartość, jaką oblicza kalkulator. Pozwala też poznać kwotę całkowitych kosztów płacy. Jest więc praktycznym narzędziem, wykazującym wszystkie elementy składające się na wypłatę pracownika niezależnie od jego stopnia niepełnosprawności.


Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia z PFRON

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *