orzeczenie o niepełnosprawności

O świadczeniu 500 plus dla niepełnosprawnych 2023

500 plus dla osób niepełnosprawnych, o formalnej nazwie „świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” jest formą pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawę o świadczeniu uzupełniającym, po wcześniejszych poprawkach senatu, podpisał 9 sierpnia 2019 Prezydent Andrzej Duda.

Decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego jest wydawana na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to pomoc kierowana do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie jest wypłacane osobom z niepełnosprawnością przez organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe, czyli KRUS, ZUS i inne.

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla niepełnosprawnych – co to takiego?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielniej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych jest to forma pomocy finansowej. Jej celem jest ich wsparcie służące zaspokajaniu potrzeb życiowych wynikających z posiadanej niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • mieszkają na terytorium Polski,
 • niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kto może otrzymać 500+ dla niepełnosprawnych?

„Wsparcie jest kierowane do osób dorosłych i nie ma znaczenia wiek orzeczenia o niepełnosprawności”.

Rzecznik rządu Jolanta Kopcińska

Wniosek o 500 plus mogą składać osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia. Zgodnie z Ustawą warunkiem pozytywnej decyzji o przyznaniu prawa do pobierania świadczenia uzupełniającego jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoba wnioskująca o świadczenie powinna posiadać jedno z następujących orzeczeń:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, również mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, lecz dopiero po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia podczas komisji lekarskiej przeprowadzanej przez dany organ, np. ZUS. Mają na to czas 6 miesięcy od czasu wejścia w życie ustawy o świadczeniu uzupełniającym tj. od dnia 01.10.2019 r. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek i zostanie wypłacone z późniejszym wyrównaniem.

Kto nie dostanie 500+ dla niepełnosprawnych?

Świadczenie nie przysługuje osobie, która:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest więc warunkiem nabycia prawa do świadczenia,
 • jest niepełnoletnia,
 • jest uprawniona do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które razem z zagranicznymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przekraczają ustalony limit (po uwzględnieniu wyłączeń),
 • osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).
świadczenie pielęgnacyjne
500 plus dla niepełnosprawnych a świadczenie pielęgnacyjne.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 2023?

Maksymalna przyznana kwota świadczenia to 500 zł miesięcznie. Aby otrzymać świadczenie, łączna kwota jego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych w roku 2023 nie może przekroczyć 2157,80 zł brutto. Oznacza to, że jeśli osoba niepełnosprawna otrzymuje łączne dochody ze środków publicznych w kwocie 1657,80 zł, może ubiegać się o świadczenie w jego pełnej wysokości, czyli 500 zł miesięcznie.

Z kolei w przypadku, gdy dochód osoby niepełnosprawnej przekracza wymagane kryterium dochodowe, obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli świadczenie zostaje zmniejszone, o tyle ile przekracza wymagany dochód.

Świadczenie uzupełniające 2022 a kryterium dochodowe

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym łączna kwota świadczeń pochodzących ze środków publicznych i świadczenia uzupełniającego w roku 2022 nie mogła przekroczyć 1896,13 zł. Oznacza to, że aby otrzymać 500 plus dla osób niepełnosprawnych w pełnej kwocie osoba mogła posiadać dochód do 1396,13 zł.

1396,13 zł była to równoważność najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli dochód osoby niepełnosprawnej przekraczał ten próg, to świadczenie uzupełniające było wypłacane w obniżonej wysokości.

Osobie niepełnosprawnej otrzymującej świadczenia przysługuje świadczenie wyrównujące do określonego limitu. Jeśli świadczeniobiorca otrzymuje świadczenie uzupełniające, nie musi ponownie składać wniosku pomimo waloryzacji. Wynika to z uchwały sejmu z 9 stycznia 2020 roku dotyczącej zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz podwyższyła także wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń.

Wniosek należy złożyć wyłącznie wtedy, gdy upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli zmienił się próg dochodów, który pozwala na uzyskanie świadczenia

Gdzie i jak złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych

Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym osoba niepełnosprawna spełni wymagane warunki do jego przyznania, jednak nie wcześniej niż od dnia poprawnie złożonego wniosku.

Wniosek o świadczenie uzupełniające osoba niepełnosprawna może pobrać online, np. ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymać go w każdej placówce odpowiednich organów wydających świadczenia emerytalno-rentowe.

Wniosek należy wypełnić i dołączyć do niego dokumentację lekarską oraz jedno z wymaganych orzeczeń:

 1. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 2. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 3. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 4. orzeczenie potwierdzające całkowitą niezdolność do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 5. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Wniosek osoba niepełnosprawna może złożyć bezpośrednio w odpowiedniej placówce albo za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. ZUS na wydanie decyzji ma 60 dni, a po 1 grudnia 2019 r. 30 dni. Jeżeli osoba nie posiada orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub straciło ono swoją ważność, zostaje skierowana na komisję, podczas której lekarz orzecznik podejmie decyzję o jego przyznaniu. Dopiero po otrzymaniu stosownego orzeczenia osoba niepełnosprawna może otrzymać pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego.

500 plus dla niepełnosprawnych — odwołanie

Od decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego przysługuje prawo do odwołania. Takie odwołanie wnosi się do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek odwoławczy w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja zostanie uprawomocniona i nie będzie można już się od niej odwołać.

świadczenie dla niepełnosprawnych
Świadczenie dla niepełnosprawnych.

Czy 500+ dla osób niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób z niepełnosprawnością wskazuje, że 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Jego wysokość nie należy do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Ponadto świadczenie nie wlicza się do dochodu, od którego ustalane jest prawo do:

 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wskazuje również na to, że jest to świadczenie uprzywilejowane i nie podlega egzekucji. Oznacza to, że komornik nie ma prawa zająć środków pochodzących ze świadczenia 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Dochód z 500 plus dla niepełnosprawnych a przyznanie pomocy niefinansowej

Jak wygląda kwestia przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym dla osób pobierających świadczenie uzupełniające? Czy świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest wliczane do dochodu?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraziło w tej sprawie swoje stanowisko w odpowiedzi na interpelację ze strony poseł Moniki Rosy (nr 635). Dotyczy ona art. 8 ust. 4a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Zgodnie z nim w dochodzie osoby samotnej lub rodziny, która ubiega się o świadczenia pieniężne (np. zasiłek okresowy czy celowy), nie jest uwzględniana kwota obowiązującego od 1 października 2019 r. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych.

Stanowi ono jednak dochód przy wnioskowaniu o pomoc o charakterze niefinansowym, do której należą m.in. posiłek, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennym ośrodku wsparcia. Przyznanie takiej pomocy jest bezpłatne tylko wtedy, gdy zostanie spełnione kryterium dochodowe. Po jego przekroczeniu dana osoba dokonuje opłaty, która określana jest przez radnych gminy. Oznacza to, że świadczenie uzupełniające wlicza się do dochodu branego pod uwagę w przypadku przyznawania pomocy niefinansowej i powoduje konieczność dokonania opłaty lub zwiększa jej wysokość dla osób, które z tej pomocy korzystają.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

ustawa 500 plus dla niepełnosprawnych
Ustawa 500 plus dla niepełnosprawnych.

Kryterium dochodowe a 500+ dla niepełnosprawnych

To jednak nie wszystko. Aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać świadczenie uzupełniające, musi także spełnić warunek kryterium dochodowego ustalonego na dany rok.

Zgodnie z przepisami świadczenie to przysługuje osobom, które nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej, albo suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń itd.

Oznacza to, że łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych, finansowanych ze środków publicznych nie może progu dochodowego. Do tego limitu nie jest brany pod uwagę dochód pochodzący z renty rodzinnej lub świadczenia pielęgnacyjnego. O tym, jakie świadczenia są wliczane do dochodów, warto przeczytać w katalogu świadczeń pieniężnych.

Jakie świadczenia są brane pod uwagę przy obliczaniu progu dochodu do 500+ dla niepełnosprawnych?

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

 1. zasiłek dla bezrobotnych (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 71),
 2. stypendium (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 41, art. 42a ust. 5 i 6, art. 53 ust. 6, art. 53g, art. 55, art. 66l),
 3. dodatek aktywizacyjny (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 48),
 4. środki na sfinansowanie kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w ramach bonu stażowego (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 66l),
 5. zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów zakwaterowania w związku z usługami i instrumentami rynku pracy (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 45),
 6. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 61),
 7. renta socjalna (ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, art. 1),
 8. zasiłek stały (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 37),
 9. zasiłek okresowy (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 38),
 10. pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 88 ust. 1 pkt 1 i 2),
 11. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2),
 12. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 53a),
 13. świadczenie rodzicielskie (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 17c),
 14. specjalny zasiłek opiekuńczy (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 16a),
 15. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 17),
 16. zasiłek dla opiekuna (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, art. 2),
 17. pomoc na kontynuowanie nauki (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. A),
 18. świadczenie integracyjne (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, art. 15 ust. 4),
 19. zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne (ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
  o świadczeniach przedemerytalnych, art. 2 i art. 25),
 20. emerytura rolnicza, w tym wcześniejsza emerytura rolnicza (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 18),
 21. renta rolnicza z tyt. niezdolności do pracy (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 18),
 22. renta rodzinna (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 18),
 23. emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 18),
 24. okresowa emerytura rolnicza (ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, art. 15),
 25. emerytury policyjne (ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 2 oraz art. 8)
  26. policyjne renty inwalidzkie (ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 2 oraz art. 8),
 26. policyjne renty rodzinne (ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 2 oraz art. 8),
 27. stypendium socjalne (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 86 ust. 1 pkt 1),
 28. stypendium rektora (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 86 ust. 1 pkt 4),
 29. stypendium dla osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 86 ust. 1 pkt 2),
 30. stypendium ministra dla studenta wykazującego się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 359 ust. 1),
 31. stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 360 ust. 1),
 32. stypendium doktoranckie (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 209 ust. 1),
 33. stypendium sportowe dla członków kadry narodowej (ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, art. 32 ust.1 albo art. 32a),
 34. świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa (ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, art. 36 ust. 1 oraz art.85 ust.1),
 35. uposażenia sędziów w stanie spoczynku (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 100),
 36. uposażenia rodzinne dla członków zmarłych sędziów (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 102),
 37. świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny (ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – dla osób, które nie mają innych świadczeń, art. 201),
 38. pomoc pieniężna (ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, art. 19a ust.2 i art. 19d),
 39. zaopatrzenie emerytalne w drodze wyjątku w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń, przewidzianych w ustawie (ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 8),
 40. emerytura wojskowa (ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, art. 2),
 41. wojskowa renta rodzinna (ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, art. 2)
 42. wojskowa renta inwalidzka (ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, art. 2)
 43. emerytura wojskowa przyznana w drodze wyjątku (ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, art. 8)
 44. wojskowa renta rodzinna przyznana w drodze wyjątku (ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, art. 8),
 45. świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzowi przez okres roku po zwolnieniu ze służby (ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  art. 95 ust. 1),
 46. uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych, art. 36a),
 47. uposażenie rodzinne wypłacane członkom rodziny po zmarłych sędziach w stanie spoczynku (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych, art. 36a),
 48. emerytura wypłacana dla funkcjonariuszy SKW i SWW (ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 2),
 49. renta inwalidzka wypłacana dla funkcjonariuszy SKW i SWW (ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 2),
 50. renta rodzinna wypłacana dla członków rodzin po funkcjonariuszach SKW i SWW (ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, art. 2),
 51. uposażenie w stanie spoczynku wypłacane byłym prokuratorom-byłym żołnierzom zawodowym (ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, art. 127 § 1),
 52. uposażenie rodzinne wypłacane członkom rodziny po zmarłych prokuratorach-byłych żołnierzach zawodowych (ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, art. 127 § 1),
 53. świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych (ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, art. 2 pkt 1 lit. a i b),
 54. emerytury i renty, w tym świadczenie z tytułu osiągnięcia 100 lat (ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 3 pkt 1–3),
 55. emerytury i renty (ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, art. 12,14 i 16),
 56. renty, świadczenie rehabilitacyjne (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52),
 57. renty (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, art.3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4),
 58. świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych art. 2 ust. 1),
 59. okresowa emerytura kapitałowa (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, art. 7 ust. 1),
 60. emerytura pomostowa (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, art.1 ust. 1 pkt 1),
 61. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, art. 5 ust. 1),
 62. rodzicielskie świadczenie uzupełniające (ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, art. 1),
 63. świadczenie rehabilitacyjne (ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, art. 18 ust. 1),
 64. świadczenie pieniężne wypłacane kwartalnie osobom niemającym ustalonego prawa do emerytury lub renty lub pobierającym świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych (ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, art. 1a w związku z art. 5 ust. 3),
 65. świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wypłacane kwartalnie osobom niemającym ustalonego prawa do emerytury lub renty, lub pobierającym świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych (ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, art. 3 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 4),
 66. wynagrodzenie za staż w ramach unijnego projektu aktywizacji zawodowej, gdy instytucją kierującą jest inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, w przypadku finansowania w ramach dofinansowania, a nie w ramach wkładu własnego,
 67. dodatek mieszkaniowy (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, art. 2 ust. 1),
 68. dodatek energetyczny (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, art. 5c ust. 1),
 69. świadczenie pieniężne (ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, art. 7),
 70. pomoc pieniężna okresowa (ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, art. 5a ust. 3),
 71. pomoc pieniężna okresowa (ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, art. 7a ust. 3),
 72. pomoc pieniężna okresowa (ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, art. 10 ust. 3),
 73. pomoc pieniężna okresowa (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, art. 10a ust. 3),
 74. stypendium (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 7b),
 75. okresowe stypendium sportowe (ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, art. 31).

Jakie warunki, aby dostać 500+ dla niepełnosprawnych? Poradnik w pigułce

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:
1) ukończyłeś 18 lat.
2) jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
3) nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza progu dochodowego na dany rok.
4) musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce.
5) mieć polskie obywatelstwo, lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).


500+ dla niepełnosprawnych.

Jaki czas na decyzję o przyznaniu 500 plus dla osób niepełnosprawnych?

Decyzję wydana zostanie w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych. Wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł, gdy suma Twoich dochodów przekroczy ustalony na dany rok próg dochodowy.

Jak się odwołać w sprawie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie świadczenia uzupełniającego, masz prawo odwołać się od tej decyzji. Odwołanie masz prawo wnieść do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będziesz mógł jej zaskarżyć do sądu. Odwołanie możesz złożyć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *