Życie bez barier

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej. Wskazówki i porady

Istotnym tematem dla pracowników z niepełnosprawnością jest dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej. Nie wszyscy zainteresowani orientują się w przepisach prawa dotyczących udzielenia tego rodzaju urlopu.

W artykule przedstawimy zatem kluczowe informacje dotyczące przyznawania, nabywania oraz korzystania z tego dodatkowego urlopu. Powiemy także, jakie są zasady jego obliczania w przypadku pracy na niepełnym etacie oraz jakie są konsekwencje niewykorzystania dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Komu przysługuje dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych?

Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych przysługuje pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoby, które posiadają w swoich orzeczeniach wpis o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do 10 dni roboczych dodatkowego urlopu w ciągu roku kalendarzowego.

dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej [uścisk dłoni ponad blatem biurka, na którym leżą: notatnik, długopis, książka i przycisk].

Zmiana stopnia niepełnosprawności a wpływ na dodatkowy urlop.

Osoby, które mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Pracownikom z lekkim stopniem niepełnosprawności on się nie należy.

Pracownicy mogą się spotkać dwoma rodzajami sytuacji dotyczącymi swoich orzeczeń o niepełnosprawności:

 1. Jeśli jednak pracownik uzyska wyższy stopień niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia, będzie uprawniony do dodatkowego urlopu po roku od momentu otrzymania orzeczenia.
 2. Natomiast, jeśli utraci stopień niepełnosprawności lub zostanie zakwalifikowany do lekkiego stopnia przez komisję orzekającą, dodatkowy urlop będzie przysługiwał tylko za okres, w którym posiadał znaczny bądź umiarkowany stopień.

Warunki i zasady przyznawania dodatkowego urlopu dla pracowników niepełnosprawnych.

Warunki i zasady przyznawania dodatkowego urlopu dla pracowników niepełnosprawnych są ściśle określone przez przepisy prawa. Aby móc skorzystać z tego przywileju, pracownik musi posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które zostało wydane przez odpowiednią komisję orzekającą.

Dodatkowo ważnym aspektem jest fakt, że dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie, która już posiada urlop wypoczynkowy o wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub korzysta z innego dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów, takich jak np. nauczyciele, prokuratorzy czy sędziowie.

Prawo do dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej nabywa się po przepracowaniu roku kalendarzowego od dnia zaliczenia jej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Okres ten nie zależy od tego, czy w tym czasie pracownik rzeczywiście pracował, czy też był nieobecny w pracy z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego. Decydujące jest utrzymywanie zatrudnienia.

Oznacza to, że jeśli pracownik został zakwalifikowany do jednego z tych stopni niepełnosprawności w określonym dniu, to od tego momentu zaczyna liczyć się okres, po którym nabywa prawo do dodatkowego urlopu.

Czy dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych można przenieść na kolejny rok?

Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych nie przepada, lecz przechodzi na kolejny rok, jako urlop zaległy. To ważna informacja dla pracowników, którzy nie wykorzystali pełnego wymiaru dodatkowego urlopu w danym roku kalendarzowym. Jeśli pozostały im niewykorzystane dni urlopowe, nie muszą obawiać się o ich utratę.

Zgodnie z przepisami, niewykorzystany urlop dodatkowy zostaje przeniesiony na następny rok i może być wykorzystany w późniejszym terminie do 3 lat. Urlop dodatkowy przedawnia się po upływie 3 lat od daty jego wymagalności. Zachęca się więc pracowników niepełnosprawnych do planowania i terminowego korzystania z tego prawa, aby uniknąć straty niewykorzystanych dni urlopowych.

Ekwiwalent za niewykorzystany dodatkowy urlop? Jak działa ta forma rekompensaty?

Ekwiwalent za niewykorzystany dodatkowy urlop to specjalna forma rekompensaty, która wchodzi w grę, gdy pracownik niepełnosprawny nie skorzystał z pełnego wymiaru przysługującego mu urlopu dodatkowego. Jest to wynagrodzenie za niewykorzystane dni urlopowe.

Aby uzyskać ekwiwalent, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Wnioski te zazwyczaj muszą być złożone w określonym terminie i zgodnie z wytycznymi danego pracodawcy.

Jak skorzystać z dodatkowego urlopu? Wnioskowanie

Aby skorzystać z dodatkowego urlopu dla osób niepełnosprawnych, należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Warunki jego udzielania są takie same jak w przypadku zwykłego urlopu wypoczynkowego.

Wnioski te zazwyczaj muszą być złożone w określonym terminie i zgodnie z wytycznymi danego pracodawcy. Warto pamiętać, że wniosek powinien zawierać dokładne informacje dotyczące liczby dni urlopu dodatkowego, z których pracownik chce skorzystać.

Jak obliczać dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej – zasada proporcjonalności

Urlop dodatkowy dla pracowników niepełnosprawnych udzielany jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, co oznacza, że:

 • Liczba dni urlopu jest przeliczana na godziny, uwzględniając normę czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.
 • Urlop jest przyznawany w wymiarze godzinowym, zgodnie z zaplanowaną liczbą godzin do przepracowania w danym dniu według rozkładu czasu pracy.
 • W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop dodatkowy jest przeliczany proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy, a następnie przeliczany na godziny.
 • Roczny wymiar urlopu dla osób niepełnosprawnych jest również wyrażany w godzinach, przyjmując, że jeden dzień roboczy odpowiada dozwolonej liczbie godzin pracy w ciągu dnia dla tej osoby.

Dodatkowe dni wolne dla pracownika niepełnosprawnego na turnus rehabilitacyjny

Pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia w dwóch przypadkach:

 • Turnus rehabilitacyjny
  Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wolnego, aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym. Za czas zwolnienia pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które jest obliczane, jak za urlop wypoczynkowy. Suma dodatkowego urlopu wypoczynkowego i czasu zwolnienia na turnus rehabilitacyjny nie może przekroczyć 21 dni roboczych w ciągu roku.
 • Badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze, zaopatrzenie ortopedyczne
  Pracownicy niepełnosprawni mają również prawo do zwolnienia, aby poddać się specjalistycznym badaniom, zabiegom leczniczym lub uzyskać zaopatrzenie ortopedyczne, a także w celu jego naprawy. Pracodawca może zażądać dokumentacji potwierdzającej przyczynę zwolnienia. Wynagrodzenie za okres nieobecności jest ustalane także jak za urlop wypoczynkowy. Istnieje elastyczność co do maksymalnego czasu trwania zwolnienia, o ile związane czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
zatrudnienie osoby z orzeczeniem
Zatrudnienie osoby z orzeczeniem a urlop dodatkowy [kobieta siedząca na wózku inwalidzkim pisze na kartce papieru, na biurku obok laptop, wazon z kwiatami, w tle okno].

Znaczenie informacji o wykorzystaniu dodatkowego urlopu w świadectwie pracy.

Informacja o wykorzystanym urlopie w świadectwie pracy ma znaczenie zarówno dla pracowników niepełnosprawnych, jak i pracodawców.

Dokładne wykazanie liczby dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego i dodatkowego w świadectwie pracy pozwala na precyzyjne określenie pozostałego do wykorzystania urlopu w danym roku kalendarzowym. Dzięki temu przyszły pracodawca wie, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi do wykorzystania, co ma znaczenie przy ustalaniu harmonogramu pracy.

Ponadto dokładne odnotowanie urlopu w godzinach, a nie w dniach, jest szczególnie ważne dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na niepełnym etacie, gdzie wymiar urlopu jest ustalany proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin.

Dokładne wpisy w świadectwie pracy zapewniają również przejrzystość w sprawach związanych z urlopem. Stanowią podstawę do ewentualnych roszczeń pracownika związanych z jego prawem do urlopu dodatkowego.

Podsumowanie

Pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności nie mają prawa do tego dodatkowego urlopu.

Osoby z niepełnosprawnością nabywają prawo do dodatkowego urlopu po upływie roku od dnia zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Jeśli pracownik utraci stopień niepełnosprawności lub zostanie zakwalifikowany do lekkiego stopnia, dodatkowy urlop przysługuje tylko za okres, w którym posiadał znaczny lub umiarkowany stopień.

Wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Warto podkreślić, że terminowe wykorzystanie dodatkowego urlopu jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, którzy unikają konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ważne jest, aby informacje o wykorzystaniu urlopu dodatkowego znalazły się w świadectwie pracy, aby zapewnić przejrzystość i łatwość w sprawach związanych z urlopem dla osób niepełnosprawnych.


DODATKOWY URLOP WYPOCZYNKOWY DLA PRACOWNIKA Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *